Những mẫu giày nam đẹp nhất chào xuân 2015

Các bạn có muốn xem thêm các cách buộc dây giầy đẹp?
Video sản phẩm giầy buộc dây khác:

Video cách buộc dây giầy đẹp:


ð? chào xuân 2015, Giaynam.com chúng tôi xin gi?i thi?u giày nam bu?c dây m?i v?, ki?u dáng m?i dang là chào luu du?c phái nam gi?i l?a ch?n.

ð? ch?n m?t dôi Giày nam 2015 di choi t?t là không khó, b?n hãy tham kh?o m?t s? m?u giày sau c?a chúng t?. ðu?c thi?t k? da x?n m?m m?i giúp ngu?i di tho?i mái, khi xoay chân ? nhi?u góc d? khác nhau mà không b? gót giày làm dau chân. Giày d? vân sâu ch?ng tron t?t. Khi b?n di chuy?n nhanh s? không b? và giúp b?n gi? thang b?ng t?t. Dây bu?c nhi?u ki?u, b?n có th? bu?c dây nhi?u ki?u khác nhau d? t?o di?u m?i m? cho dôi giày c?a Giày. Nhi?u màu l?a ch?n v?i t?ng b? trang ph?c c?a b?n, cho m?c d?ch c?a b?n là di choi hay di làm.

Nh?ng chi?c giày du?c s?n xu?t trên công ngh? m?i nên có d? b?n cao, d? lau chùi và b?o qu?n. Da x?n và m?m không lo n? da. Giày vân sâu lâu mài mòn. H?a ti?t d?p.

Còn ch? gì n?a phái m?nh hay phái y?u ch?n giày cho ngu?i mình thuong yêu. Hãy xem nh?ng m?u giày du?i dây c?a shop.

ma RCTT132ND40-222
Giày mã RCTT132ND40-222

Mã TTAT691D40-222
Giày mã TTAT691D40-222

Ma VT7615D40-11
Giày mã savato VT7615D40-11

Ma RTT1901D40-11
Giày mã RTT1901D40-11

Ma VT7615N40-11
Giày mã VT7615N40-11


Các b?n có th? xem thêm các m?u khác t?i   Savato GiayNam.Com.

Kênh YOUTUBE về : Giày nam
Xem thêm trên Facebook về: Giay nam dep